PGS. TS. Phạm Hồng Long là Trưởng Khoa Du lịch học, Trường Đại học học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông tốt nghiệp Cử nhân ngành Du lịch học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Thạc sĩ Quản trị Du lịch tại trường Đại học Bắc Utara (Malaysia), và có bằng Tiến sĩ Du lịch từ Đại học Rikkyo (Nhật Bản).

Các lĩnh vực nghiên cứu chính của ông bao gồm: du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, phát triển du lịch bền vững, chính sách và quản trị du lịch ở Đông Nam Á. PGS. TS. Phạm Hồng Long là chuyên gia tư vấn hàng đầu về du lịch bền vững, du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái tại các rừng đặc dụng và rừng phòng hộ ở Việt Nam. Ông đã tham gia tư vấn cho các tổ chức quốc tế như Hội đồng Anh tại Việt Nam, KOICA, GIZ, UNDP, UNESCO, USAID, ILO, và JICA.

Gần đây, ông nhận được tài trợ nghiên cứu từ Quỹ Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) với chủ đề đồng sáng tạo giá trị và tài sản thương hiệu điểm đến.