Homestay businesses’ strategies for adapting to and recovering from the COVID-19 pandemic: A study in Vietnam

Authors: Tin Doang, Richard, & Hongxia, 2022

Adaptation and recovery are essential for businesses to survive crises and disasters. Drawing on the concepts of business resilience and hospitality service delivery practices, this study explored strategies employed by owners of Vietnamese homestay businesses for adapting to and recovering from the COVID-19 pandemic. Semi-structured interviews with 17 purposefully selected homestay owners were conducted during the pandemic. The thematic analysis of the data revealed three major strategies: adapting operational protocols, modifying products and service offerings, and reinstating the authenticity of the homestay experience. A conceptual model illustrating the transformations in homestay businesses was developed from the findings. As the study particularly revealed that the selected Vietnamese homestay businesses showed a strong capacity for adaptation, we discuss several factors influencing the implementation of adaptation and recovery strategies. This study contributes to the understanding of how micro, small, and medium-sized enterprises can adapt to external shocks and new externalities, and provides practical implications for homestay owners and stakeholders in relation to their post-pandemic business recovery.

 

TÓM TẮT

Thích ứng và phục hồi là điều cần thiết cho các doanh nghiệp để tồn tại qua các cuộc khủng hoảng và thảm họa. Dựa trên các khái niệm về khả năng phục hồi kinh doanh và thực hành cung cấp dịch vụ khách sạn, nghiên cứu này khám phá các chiến lược được các chủ cơ sở kinh doanh homestay Việt Nam sử dụng để thích ứng và phục hồi sau đại dịch COVID-19. Các cuộc phỏng vấn bán cấu trúc với 17 chủ nhà trọ được lựa chọn có mục đích đã được thực hiện trong thời gian diễn ra đại dịch. Việc phân tích dữ liệu theo chủ đề cho thấy ba chiến lược chính: điều chỉnh các giao thức hoạt động, sửa đổi các sản phẩm và dịch vụ cung cấp, và khôi phục tính xác thực của trải nghiệm homestay. Một mô hình khái niệm minh họa những chuyển đổi trong kinh doanh homestay đã được phát triển từ những phát hiện này. Vì nghiên cứu đặc biệt tiết lộ rằng các doanh nghiệp homestay Việt Nam được lựa chọn cho thấy năng lực thích ứng mạnh mẽ, chúng tôi thảo luận về một số yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện các chiến lược thích ứng và phục hồi. Nghiên cứu này góp phần hiểu biết về cách các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa có thể thích ứng với những cú sốc bên ngoài và tác động bên ngoài mới, đồng thời cung cấp những ý nghĩa thiết thực cho chủ sở hữu homestay và các bên liên quan trong việc phục hồi hoạt động kinh doanh sau đại dịch của họ.

LINK: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/14673584221103185