Nhân tố tác động đến đòn bẩy tài chính của công ty du lịch Việt Nam

Nguyễn Thị Thúy Hạnh*

Đại học Đà Nẵng, Phân hiệu Kon Tum

Tạp chí Khoa học – Đại học Huế ISSN 2588–1205 Tập 126, Số 5A, 2017, Tr. 185–192

Abstract

Nghiên cứu này điều tra những nhân tố ảnh hưởng đến đòn bẩy tài chính của công ty du lịch ở Việt Nam.  Số liệu nghiên cứu từ 14 công ty du lịch thuộc 2 sàn giao dịch chứng khoán ở Việt Nam là HOSE và HNX.  Nghiên cứu sử dụng dữ liệu thứ cấp từ các báo cáo tài chính hàng năm của các công ty từ 2009 đến 2012. Sử dụng mô hình hồi quy dữ liệu bảng với tác động cố định là các công ty để tìm ra những yếu tố ảnh hưởng đến đòn bẩy tài chính của các công ty du lịch được niêm yết ở Việt Nam. Nghiên đã cho thấy những nhân tố là quy mô, lợi nhuận và tài sản cố định. Kết quả chứng minh quy mô và đòn bẩy tài chính có mối quan hệ cùng chiều, trong khi lợi nhuận và tài sản cố định có mối quan hệ ngược chiều với đòn bẩy tài chính.

This study explores factors that influence the financial leverage of travel companies in Vietnam. The author used secondary data from the annual financial statements of 14 travel companies in two stock exchanges in Vietnam: HOSE and HNX from 2009 to 2015. Using a regression model of fixed-table data with companies as a fixed factor, the author pointed out three factors that influence the financial leverage of travel companies, including size, profitability, and fixed assets. The results showed that the size and fixed assets are proportionally correlated with the financial leverage, whereas the returns correlate disproportionally with the financial leverage. Keywords: financial leverage, factors, tourism, correlate

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển