Nhìn lại chặng đường 10 năm phát triển của ngành du lịch Việt Nam: Thành tựu, hạn chế và giải pháp phát triển

Nguyễn Quốc Nghi

Tóm tắt
Bài viết này tập trung đánh giá thực trạng phát triển ngành Du lịch Việt Nam trong giai đoạn 2001-2010, đồng thời nhận định những hạn chế mà ngành Du lịch Việt Nam đang phải đối mặt. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp phát triển bền vững ngành Du lịch Việt Nam trong thời gian tới. Để các giải pháp được thực thi hiệu quả thì sự chung tay của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân sẽ tạo nên động lực mạnh mẽ nhằm đưa ngành Du lịch Việt Nam vươn tầm quốc tế.
Từ khóa
Việt Nam; Phát triển; Du lịch.