Vai trò trung gian của hình ảnh nhận thức và sự nhận dạng với điểm đến lên mối quan hệ trách nhiệm xã hội điểm đến và hành vi có trách nhiệm với môi trường của du khách tại thành phố Đà Nẵng

Nguyễn Thị Kim Huệ & Nguyễn Thị Lộc & Nguyễn Thị Hồng & Đặng Thị Kim Thoa

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

Năm thứ. 32(12) , Tháng 12/2021

Tóm tắt
Nhu cầu phát triển du lịch bền vững dẫn đến sự quan tâm về hành vi trách nhiệm với môi trường (ERB) của du khách cũng như việc thực hiện trách nhiệm xã hội của điểm đến (DSR). Nghiên cứu tiến hành nhằm đánh giá ảnh hưởng nhận thức của du khách về DSR lên ERB của du khách thông qua hình ảnh nhận thức và sự nhận dạng du khách với điểm đến. Nghiên cứu tiến hành khảo sát 393 du khách du lịch tại thành phố Đà Nẵng. Mô hình nghiên cứu được kiểm định thông qua phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM. Kết quả chỉ ra rằng, có mối quan hệ trực tiếp từ nhận thức DSR lên hình ảnh nhận thức và sự nhận dạng điểm đến, đồng thời ERB của du khách bị tác động bởi sự nhận dạng với điểm đến và hình ảnh nhận thức. Ngoài ra, kiểm định mối quan hệ trung gian chỉ ra rằng mối quan hệ giữa DSR và ERB bị ảnh hưởng gián tiếp từ hình ảnh nhận thức và sự nhận dạng điểm đến.

 

Từ khóa
trách nhiệm với môi trường, trách nhiệm xã hội, sự nhận dạng, hình ảnh điểm đến